REGULAMIN

REGULAMIN

 

REGULAMIN UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO “MASTER DANCE”

 

§ 1. DEFINICJE

 1. Master Dance Academy – dalej Akademia, MDA, Szkoła, Szkoła Tańca, Organizator; należy przez to rozumieć działający pod szyldem “Master Dance Academy” Uczniowski Klub Sportowy “Master Dance”, z siedzibą przy ul. Ogrodowej 48/54, 00-876 Warszawa, NIP 5272932849 REGON 386638189.
 2. Uczestnik zajęć – osoba, która na podstawie opłacenia wejścia lub karnetu została zapisana na zajęcia organizowane przez Master Dance Academy.
 3. Instruktor, Trener – osoba prowadząca zajęcia w Master Dance Academy i przygotowująca choreografie.
 4. Składka członkowska – usługa uprawniająca imiennie wskazaną osobę do udziału we wszystkich zajęciach grupowych dedykowanych dla danej grupy w miesiącu, za który składka została opłacona.
 5. Sekcja – inaczej grupa zajęciowa trenująca wspólnie w terminach określonych w grafiku.
 6. Cennik – aktualne ceny zajęć dla danej sekcji podane są na stronie http://www.mastedance.academy/.
 7. Sala taneczna – lub sala gimnastyczna, nazywana również salą – każdy obiekt sportowy wynajmowany przez Master Dance Academy, wskazany jako miejsce odbywania się zajęć sportowych.
 8. Strona www – również strona internetowa – witryna dostępna pod adresem https://www.masterdance.academy/.
 9. System ActiveNow – system wspomagający rezerwacje, zapisy i płatności. Logowanie do systemu jest dostępne pod adresem https://app.activenow.pl/users/sign_in.

 

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Akceptacja wszystkich punktów poniższego regulaminu jest koniecznym warunkiem korzystania z sal, uczestnictwa w kursie tańca bądź innym wydarzeniu organizowanym przez Master Dance Academy.
 2. Akceptacja regulaminu jest równoznaczna z potwierdzeniem dobrego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej uczestnika, uprawniających do uczestnictwa w zajęciach. Akademia nie odpowiada za kontuzje uczestników zajęć.
 3. Składka za zajęcia/sekcję jest równoznaczna z akceptacją i przestrzeganiem niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez MDA dla celów związanych z organizacją zajęć.
 4. Zmiany Regulaminu są publikowane na stronie internetowej. Regulamin wchodzi w życie z datą jego publikacji. Zmiany w regulaminie wchodzą w życie po 14 dniach od ich publikacji.
 5. Stosownie do postanowień Statutu wśród członków wyróżnia się:
  1. ) Członków Zwyczajnych
  2. ) Członków Uczestników
  3. ) Członków Wspierających6.Ilekroć w Regulaminie mowa jest o „Zarządzie”, “Zarządzie Klubu” lub “Zarządzie Stowarzyszenie”, chodzi o Zarząd Uczniowskiego Klubu Sportowego „Master Dance”.

   7.Podstawą działalności Sekcji Tanecznej pod nazwą „Master Dance Academy” jest: Statut Klubu, uchwały Zarządu Klubu oraz niniejszy Regulamin.

 

§ 3. ZAPISY I PŁATNOŚCI

  1. Zapis na zajęcia jest wstępną formą rezerwacji miejsca w grupie. W przypadku dużej ilości chętnych Akademia zastrzega sobie prawo do pobrania zaliczki. O zapisach decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych wpłatą.
  2. Liczba miejsc na każdym z kursów jest ograniczona i zależy od wielkości sali, charakteru zajęć i innych czynników.
  3. UKS “Master Dance” zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia audycji w celu dokonania przydziału uczestników do poszczególnych grup. UKS “Master Dance” zastrzega sobie prawo do zamknięcia poszczególnych grup jedynie dla osób wskazanych przez Zarząd i trenerów Master Dance.
  4. Wysokość opłat za zajęcia oraz dostępne rabaty określa Cennik Master Dance Academy.
  5. Zapisu do sekcji można dokonać poprzez formularz na stronie www i założenie konta w systemie ActiveNow. Szczegółowych informacji i porad dotyczących wyboru zajęć udziela Recepcja. Zapraszamy do kontaktu mailowego pod adresem master@masterdance.academy i telefonicznego pod numerem telefonu +48 511 588 429. Miejsce w danej grupie (sekcji) uznaje się za zarezerwowane po uiszczeniu składki za sekcję za pierwszy miesiąc zajęć.
  6. Dokonywanie płatności możliwe jest jedynie bezgotówkowo w następujących formach:

– poprzez przelew online za pośrednictwem operatora TPay – obsługę płatności elektronicznych i kart płatniczych prowadzi w tym przypadku: Krajowy Integrator Płatności S.A., ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań, NIP: 7773061579 REGON: 300878437 KRS: 0000412357, Kapitał zakładowy: 5.494.980 PLN wpłacony w całości.

– za pomocą przelewu bankowego na wskazane przez UKS “Master Dance” konto bankowe.

 1. Płatności za dany miesiąc należy dokonywać do 10 dnia każdego miesiąca. Po tym terminie nie obowiązują rabaty i zniżki. W przypadku opóźnienia w płatnościach Instruktor ma prawo odmówić uczestnikowi udziału w zajęciach do momentu uiszczenia opłaty.
 2. Płatność przelewem uznaje się za dokonaną w momencie zaksięgowania opłaty na koncie bankowym Akademii, podanym na stronie internetowej.
 3. Miesięczna opłata za sekcję stanowi część 10-miesięcznego cyklu treningowego. Opłata miesięczna jest jednakowa, niezależnie od długości miesiąca lub liczby zajęć w skali danego miesiąca, w ramach wybranej sekcji. W przypadku dołączenia do kursu później niż przed pierwszymi zajęciami w danym miesiącu (szczególnie w drugiej części miesiąca), zalecamy opłacanie pojedynczych zajęć do rozpoczęcia kolejnego miesiąca, lub prosimy o kontakt z Akademią, w celu ustalenia proporcjonalnej opłaty za pierwszy miesiąc. Akademia ma prawo udzielić stosownego rabatu jedynie na pierwszy niepełny miesiąc uczestnictwa w kursie.
 4. Akademia ma prawo udzielić rabatu na kurs wszystkim jego uczestnikom w przypadku, gdy liczba pełnych tygodni pracujących w danym miesiącu jest mniejsza niż 2.
 5. Do kursów ogólnodostępnych można dołączyć w dowolnym momencie, również w trakcie miesiąca.
 6. Całą kwotę opłaty za kurs należy uiścić najpóźniej przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w danym miesiącu, jednak nie później niż 7-mego dnia danego miesiąca.
 7. Wniesienie opłaty za sekcję upoważnia do udziału w zajęciach wybranej grupy do końca danego miesiąca. W celu zmiany grupy należy uzyskać zgodę Zarządu UKS “Master Dance” oraz uiścić różnicę w cenie, jeśli występuje. Jeżeli opłata za nową sekcję jest niższa od pierwotnej, w danym miesiącu nie przysługuje zwrot różnicy w cenie.
 8. Prosimy o przemyślane zakupy karnetów, ponieważ uiszczone opłaty nie podlegają zwrotom.
 9. Akademia zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w danym miesiącu po 10-tym dniu danego miesiąca, jeśli liczba osób zapisanych do grupy jest mniejsza niż 7. We wspomnianym przypadku każdemu zapisanemu na kurs uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej opłaty proporcjonalnie do liczby anulowanych zajęć.
 10. Nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do zwrotu płatności, przedłużenia terminu ważności opłaty lub przesunięcia jej na inny termin.
 11. W wyjątkowych i udokumentowanych przypadkach (wypadki losowe, długotrwała choroba), w porozumieniu z członkiem Zarządu UKS “Master Dance”, karnet może zostać wydłużony lub może zostać ustalona rekompensata w alternatywnej formie.
 12. Nieobecności na zajęciach można odrobić w innej grupie w przeciągu 30 dni kalendarzowych od daty nieodbytych zajęć. Zajęcia można odrabiać jedynie we wskazanych przez trenerów sekcjach. Każdą nieobecność i chęć odrobienia zajęć należy zgłosić poprzez system ActiveNow.

 

§ 4. UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH

 1. Przebywanie w salach tanecznych jest dozwolone tylko za wiedzą i zgodą Instruktora lub pracownika Akademii.
 2. Uczestnicy oraz osoby trzecie przebywające na terenie sal sportowych zobowiązane są do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i BHP obowiązujących na danym terenie, a także do poleceń Instruktorów i uprawnionych pracowników, jak również do zachowania czystości i poszanowania mienia MDA oraz obiektów przez nią użytkowanych.
 3. Akademia nie ubezpiecza Uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków, ani też nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe nieszczęśliwe wypadki w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Osoby, które chcą być ubezpieczone na wypadek zdarzenia zaistniałego podczas zajęć tanecznych, powinny wykupić stosowne ubezpieczenie we własnym zakresie.
 4. W przypadku choroby lub niedyspozycji instruktora Akademia zastrzega sobie prawo do wyznaczenia innego prowadzącego o podobnych kwalifikacjach w zastępstwie na te zajęcia, bez konieczności wcześniejszego poinformowania kursantów o tym fakcie.
 5. Zajęcia odwołane z winy Akademii będą odrabiane w terminie dogodnym dla minimum połowy uczestników zapisanych na kurs.
 6. Akademia ma prawo do zmian w grafiku zajęć, o czym poinformuje smsowo, telefonicznie lub mailowo osoby zgłoszone na dane zajęcia lub ich opiekunów.
 7. Za przedmioty wartościowe i ubrania pozostawione na terenie obiektu, w którym są prowadzone zajęcia, UKS “Master Dance” nie ponosi odpowiedzialności.
 8. Na zajęciach obowiązuje obuwie zmienne oraz strój sportowy, niekrępujący ruchów. Obuwie może być sportowe, taneczne lub wyjściowe, w zależności od charakteru zajęć (z wyłączeniem obuwia z czarnymi podeszwami rysującymi parkiet).
 9. Za straty materialne spowodowane przez nieletnich Uczestników zajęć wynikające z niewłaściwego zachowania podczas przebywania na terenie przestrzeni wynajmowanych przez Master Dance Academy odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
 10. Obowiązuje zakaz wstępu do Studia Tanecznego osób będących pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 11. Osoby, które nie zastosują się do regulaminu, będą pod wpływem alkoholu lub innych niedozwolonych środków odurzających, ich zachowanie będzie przeszkadzało innym uczestnikom kursu w Akademii lub będzie zagrażało bezpieczeństwu osób i wyposażeniu Akademii mogą zostać wyproszone z sali tanecznej, a także z budynku, w którym odbywają się zajęcia. Za zajęcia nieodbyte z w.w. powodów nie przysługuje rekompensata.
 12. Ze względu na dbałość o komfort i bezpieczeństwo uczestników zajęć, Akademia zastrzega sobie prawo do odmówienia sprzedaży kolejnych karnetów osobie, która wielokrotnie naruszała postanowienia niniejszego Regulaminu, lub której stan zdrowia, lub poziom zaawansowania są wyraźnie nieadekwatne do wybranego kursu.

 

§ 5. REKLAMACJE

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Master Dance Academy oraz pozostałe reklamacje i skargi można składać: pisemnie na adres: Uczniowski Klub Sportowy “Master Dance”, z siedzibą przy ul. Ogrodowej 48/54, 00-876 Warszawa, NIP 5272932849, REGON 386638189, lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: master@masterdance.academy.
 2. Opis reklamacji powinien zawierać: informacje i okoliczności dotyczące przyczyn lub powodów reklamacji, w szczególności rodzaj i data wystąpienia nieprawidłowości; dane kontaktowe składającego reklamację – imię, nazwisko, adres; oczekiwany przez składającego sposób rozpatrzenia reklamacji.
 3. Reklamacja powinna być złożona nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji. Akademia udziela odpowiedzi na reklamację na wskazany przez reklamującego adres, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Akademia jest uprawniona do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania w sytuacji złożenia jej po terminie, jak również wówczas, gdy nie jest możliwe jej rozpoznanie z uwagi na brak danych identyfikujących osobę składającą.

 

§ 6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Regulaminu, jeżeli Master Dance Academy wykonało w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Master Dance Academy utraci prawo odstąpienia od umowy.
 2. W przypadku usługi, której wykonywanie – na żądanie Klienta i ze względu na charakter usługi, jaką są zajęcia sportowe – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Klient, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia.
 3. Odstąpienie od umowy a tym samym rezygnację z uczestnictwa w zajęciach należy składać w formie pisemnej lub elektronicznej, przed całkowitym wykorzystaniem wykupionego karnetu.

 

§ 7. WYKORZYSTANIE WIZERUNKU, OCHRONA DANYCH I WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

  1. Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Uczniowski Klub Sportowy “Master Dance”, z siedzibą przy ul. Ogrodowej 48/54, 00-876 Warszawa, NIP 5272932849, REGON 386638189, email: master@masterdance.academy. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych są tożsame z danymi kontaktowymi Administratora wskazanymi w zdaniu poprzednim.
  2. Uczestnik lub działający w jego imieniu Klient nieodpłatnie wyraża zgodę na utrwalenie wizerunku Uczestnika w trakcie zajęć oraz podczas uczestnictwa w imprezach okolicznościowych organizowanych przez Master Dance Academy i jego sponsorów.
  3. Wyrażając zgodę na utrwalenie wizerunku, Uczestnik lub działający w jego imieniu Klient nieodpłatnie zezwala bezterminowo i nieodwołalnie na wykorzystanie utrwalonego wizerunku do promocji i reklamy UKS “Master Dance”.
  4. Zgłoszenie na dowolne zajęcia, treningi, warsztaty, obozy, zgrupowania lub inne formy treningów sportowych i imprez organizowanych przez UKS “Master Dance” jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zgłoszenie Uczestnika jako zawodnika Federacji i Związków Sportowych, których UKS jest członkiem, na potrzeby współzawodnictwa sportowego.
  5. Zgoda, o której mowa w ust. 2 obejmuje wykorzystanie wizerunku bez ograniczeń terytorialnych w dowolnym utworze oraz innych materiałach nie noszących znamion utworu w rozumieniu prawa autorskiego, na dowolnym polu eksploatacji, jak również obejmuje dowolne dysponowanie takimi materiałami w działalności gospodarczej Master Dance Academy, w tym przekazywanie ich osobom trzecim oraz modyfikowanie wizerunku i utworów, w których skład będzie wchodzić wizerunek. W szczególności zgoda obejmuje:

a) utrwalanie w postaci zdjęć, nagrań TV i audio, zapisów w formie cyfrowej, lub w innej formie;

b) zwielokrotnianie zdjęć, nagrań TV i audio, zapisów w formie cyfrowej lub innej formie za pomocą wszelkich technik, w dowolnej ilości nakładów, w szczególność i za pomocą wszelkich znanych technik drukarskich, reprograficznych, zapisu magnetycznego lub technik cyfrowych;

c) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginałów lub egzemplarzy zdjęć, o których mowa w lit. a), nagrań TV i audio, zapisów w formie cyfrowej, w tym wydawanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjnych, reklamowych i marketingowych, wprowadzanie do pamięci komputera, umieszczanie w sieci Internet oraz w sieciach wewnętrznych typu Intranet;

d) rozpowszechnianie zdjęć, o których mowa w lit. a), nagrań, zapisów w formie cyfrowej lub w innej formie w inny sposób niż określonych w lit. c), w szczególności poprzez wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie; a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

 1. MDA ma wyłączne prawo do logo, nazwy, choreografii, znaków słownych, znaków graficznych, efektów dźwiękowych. Prawa takie posiada Master Dance Academy i osoby, które uzyskały pisemną zgodę na wykorzystywanie (kopiowanie, powielanie w całości lub fragmentach) wizerunku i własności intelektualnej.
 2. Akademia zastrzega sobie prawo do publikacji zdjęć wykonanych podczas imprez i zajęć na terenie Akademii oraz podczas obozów organizowanych przez Akademię.
 3. Akademia zastrzega sobie prawo do przekazywania informacji oraz reklam dotyczących zajęć drogą mailową.

 

§ 8. COVID-19 i INNE SYTUACJE LOSOWE

 1. W przypadku wystąpienia sytuacji epidemicznej uniemożliwiającej prowadzenie zajęć w tradycyjnej formie, UKS “Master Dance” może podjąć następujące działania:

a) Zorganizowanie zajęć w formie online z wykorzystaniem platformy Zoom.us lub innych platform;

b) Zmniejszenie opłat cennikowych o maksymalnie 30%;

c) Przeniesienie zajęć do innej lokalizacji w przypadku zamknięcia szkół.

 1. UKS “Master Dance” zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich działań i decyzji mających na celu ochronę bezpieczeństwa Uczestników zajęć i Członków UKS.
 2. Wszystkie zajęcia organizowane przez Master Dance Academy odbywają się zgodnie z aktualnymi wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Sportu lub innych instytucji i organów, którym podlegają Uczniowskie Kluby Sportowe.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W razie zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości prosimy o niezwłoczne poinformowanie personelu Akademii.
 2. Wszelkie kwestie nieomówione w niniejszym regulaminie reguluje prawo cywilne i karne.