REGULAMIN

REGULAMIN

 

REGULAMIN MASTER DANCE ACADEMY

§ 1. DEFINICJE

1. Master Dance Academy – dalej Akademia, MDA, Szkoła, Szkoła Tańca, Organizator; należy przez to rozumieć działalność gospodarczą pod szyldem Master Dance Academy, prowadzoną przez DS Dominika Stróżewska z siedzibą przy ul. Gen. Arciszewskiego 2/12, 66-440 Skwierzyna, NIP 5961736673 REGON 382798648.
2. Uczestnik zajęć – osoba, która na podstawie opłacenia wejścia lub karnetu została zapisana na zajęcia organizowane przez Master Dance Academy.
3. Instruktor, Trener – osoba prowadząca zajęcia w Master Dance Academy i przygotowująca choreografie.
4. Karnet – usługa uprawniająca imiennie wskazaną osobę do udziału we wszystkich zajęciach grupowych dedykowanych dla danej grupy w miesiącu, na który karnet został wykupiony.
5. Cennik – aktualne ceny zajęć podane na stronie http://www.mastedance.academy/.
6. Sala taneczna – lub sala gimnastyczna, nazywana również salą – każdy obiekt sportowy wynajmowany przez Master Dance Academy, wskazany jako miejsce odbywania się zajęć sportowych.
7. Strona www – również strona internetowa – witryna dostępna pod adresem https://www.masterdance.academy/.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Akceptacja wszystkich punktów poniższego regulaminu jest koniecznym warunkiem korzystania z sal, uczestnictwa w kursie tańca bądź innym wydarzeniu organizowanym przez Master Dance Academy.
2. Akceptacja regulaminu jest równoznaczna z potwierdzeniem dobrego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej uczestnika, uprawniających do uczestnictwa w zajęciach. Akademia nie odpowiada za kontuzje uczestników zajęć.
3. Opłata za zajęcia/zakup karnetu jest równoznaczna z akceptacją i przestrzeganiem niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez MDA dla celów związanych z organizacją zajęć.
4. Zmiany Regulaminu są publikowane na stronie internetowej. Regulamin wchodzi w życie z datą jego publikacji. Zmiany w regulaminie wchodzą w życie po 14 dniach od ich publikacji.

§ 3. ZAPISY I PŁATNOŚCI

1. Zapis na kurs jest wstępną formą rezerwacji miejsca na zajęcia. W przypadku dużej ilości chętnych Akademia zastrzega sobie prawo do pobrania zaliczki. O zapisach decyduje kolejność zgłoszeń.
2. Liczba miejsc na każdym z kursów jest ograniczona i zależy od wielkości Sali oraz charakteru zajęć.
3. Wysokość opłat za zajęcia oraz dostępne rabaty określa Cennik Master Dance Academy.
4. Zapisu na kurs można dokonać poprzez kontakt z Akademią – osobiście, telefonicznie, przez formularz na stronie www lub mailowo pod adresem master@masterdance.academy. Miejsce na kursie uznaje się za zarezerwowane po uiszczeniu płatności za kurs.
5. Dokonywanie płatności możliwe jest w następującej formie:
a. poprzez przelew online za pośrednictwem operatora Przelewy24 – obsługę płatności elektronicznych i kart płatniczych prowadzi w tym przypadku: Przelewy24.pl – spółka PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań), wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068;
b. gotówką do rąk Organizatora;
c. za pomocą przelewu bankowego na wskazane przez Organizatora konto bankowe.

6. Płatności za dany miesiąc należy dokonywać do 7 dnia każdego miesiąca. Po tym terminie nie obowiązują rabaty i zniżki. W przypadku opóźnienia w płatnościach Instruktor ma prawo odmówić uczestnikowi udziału w zajęciach do momentu uiszczenia opłaty.
7. Płatność przelewem uznaje się za dokonaną w momencie zaksięgowania opłaty na koncie bankowym Akademii, podanym na stronie internetowej.
8. Miesięczna opłata za kurs stanowi część 10-miesięcznego cyklu treningowego. Opłata miesięczna jest jednakowa, niezależnie od długości miesiąca lub liczby zajęć w skali danego miesiąca, w ramach wybranego kursu.
9. Akademia ma prawo udzielić rabatu na kurs wszystkim jego uczestnikom w przypadku, gdy liczba pełnych tygodni pracujących w danym miesiącu jest mniejsza niż 2.
10. Do kursów ogólnodostępnych można dołączyć w dowolnym momencie, również w trakcie miesiąca.
11. Karnety obowiązują na okres od 1 do ostatniego dnia miesiąca. Opłatę za karnet należy traktować jako miesięczną opłatę członkowską. W przypadku dołączenia do kursu później niż przed pierwszymi zajęciami w danym miesiącu (szczególnie w drugiej części miesiąca), zalecamy opłacanie pojedynczych zajęć do rozpoczęcia kolejnego miesiąca, lub prosimy o kontakt z Akademią, w celu ustalenia proporcjonalnej opłaty za pierwszy miesiąc. Akademia ma prawo udzielić stosownego rabatu jedynie na pierwszy niepełny miesiąc uczestnictwa w kursie.
12. Całą kwotę opłaty za kurs należy uiścić najpóźniej przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w danym miesiącu.
13. Poprzez karnet na kurs tańca rozumie się opłatę za udział w wybranym kursie w danym miesiącu. Karnet dotyczy wyłącznie wybranego kursu (nie można zmieniać grupy) oraz obowiązuje na każde kolejne zajęcia w danej grupie.
14. W przypadku gdy wybrany i opłacony kurs okaże się nieadekwatny do umiejętności i doświadczenia kursanta, przy porozumieniu z instruktorem i Akademią, istnieje możliwość zmiany grupy w trakcie miesiąca. Jeżeli nowy kurs jest droższy niż pierwotnie wybrany, należy uiścić różnicę w cenie przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w ramach nowej grupy. Jeżeli opłata za nowy kurs jest niższa od pierwotnego, w danym miesiącu nie przysługuje zwrot różnicy w cenie.
15. Prosimy o przemyślane zakupy karnetów, ponieważ uiszczone opłaty nie podlegają zwrotom.
16. Akademia zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w danym miesiącu po 10tym dniu danego miesiąca, jeśli liczba osób zapisanych na kurs jest mniejsza niż siedem. We wspomnianym przypadku każdemu zapisanemu na kurs uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej opłaty proporcjonalnie do liczby odwołanych zajęć.
17. Nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do zwrotu płatności, przedłużenia terminu ważności karnetu lub przesunięcia go na inny termin.
18. W wyjątkowych i udokumentowanych przypadkach (wypadki losowe, długotrwała choroba), w porozumieniu z Kierownikiem lub Menadżerem Akademii, karnet może zostać wydłużony lub może zostać ustalona rekompensata w alternatywnej formie.
19. Nieobecności na zajęciach można odrobić w innej grupie w przeciągu 30 dni kalendarzowych od daty nieodbytych zajęć. Zajęcia odrabiane muszą być w tej samej cenie co zajęcia nieodbyte. Każdorazowo należy zgłosić chęć odrobienia zajęć mailowo pod adresem master@masterdance.academy oraz uzyskać zgodę instruktora prowadzącego grupę w której zajęcia mają być odrobione.

§ 4. UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH

1. Przebywanie w salach tanecznych jest dozwolone tylko za wiedzą i zgodą Instruktora lub pracownika Akademii.
2. Uczestnicy oraz osoby trzecie przebywające na terenie sal sportowych zobowiązane są do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i BHP obowiązujących na danym terenie, a także do poleceń Instruktorów i uprawnionych pracowników, jak również do zachowania czystości i poszanowania mienia MDA oraz obiektów przez nią użytkowanych.
3. Akademia nie ubezpiecza Uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków, ani też nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe nieszczęśliwe wypadki w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Osoby, które chcą być ubezpieczone na wypadek zdarzenia zaistniałego podczas zajęć tanecznych, powinny wykupić stosowne ubezpieczenie we własnym zakresie.
4. W przypadku choroby lub niedyspozycji instruktora Akademia zastrzega sobie prawo do wyznaczenia innego prowadzącego o podobnych kwalifikacjach w zastępstwie na te zajęcia, bez konieczności wcześniejszego poinformowania kursantów o tym fakcie.
5. Zajęcia odwołane z winy Akademii będą odrabiane w terminie dogodnym dla minimum połowy uczestników zapisanych na kurs.
6. Akademia ma prawo do zmian w grafiku zajęć, o czym poinformuje telefonicznie osoby zgłoszone na dane zajęcia.
7. Za przedmioty wartościowe i ubrania pozostawione na terenie obiektu, w którym są prowadzone zajęcia, Master Dance Academy nie ponosi odpowiedzialności.
8. Na zajęciach obowiązuje obuwie zmienne oraz strój sportowy, niekrępujący ruchów. Obuwie może być sportowe, taneczne lub wyjściowe, w zależności od charakteru zajęć (z wyłączeniem obuwia z czarnymi podeszwami rysującymi parkiet).
9. Za straty materialne spowodowane przez nieletnich Uczestników zajęć wynikające z niewłaściwego zachowania podczas przebywania na terenie przestrzeni wynajmowanych przez Master Dance Academy odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
10. Obowiązuje zakaz wstępu do Studia Tanecznego osób będących pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
11. Osoby, które nie zastosują się do regulaminu, będą pod wpływem alkoholu lub innych niedozwolonych środków odurzających, ich zachowanie będzie przeszkadzało innym uczestnikom kursu w Akademii lub będzie zagrażało bezpieczeństwu osób i wyposażeniu Akademii mogą zostać wyproszone z sali tanecznej, a także z budynku, w którym odbywają się zajęcia. Za zajęcia nieodbyte z w.w. powodów nie przysługuje rekompensata.
12. Ze względu na dbałość o komfort i bezpieczeństwo uczestników zajęć, Aademia zastrzega sobie prawo do odmówienia sprzedaży kolejnych karnetów osobie, która wielokrotnie naruszała postanowienia niniejszego Regulaminu, lub której stan zdrowia, lub poziom zaawansowania są wyraźnie nieadekwatne do wybranego kursu.

§ 5. REKLAMACJE
1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Master Dance Academy oraz pozostałe reklamacje i skargi można składać: pisemnie na adres: DS Dominika Stróżewska, ul.Gen. Arciszewskiego 2/12, 66-440 Skwierzyna, lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: master@masterdance.academy.
2. Opis reklamacji powinien zawierać: informacje i okoliczności dotyczące przyczyn lub powodów reklamacji, w szczególności rodzaj i data wystąpienia nieprawidłowości; dane kontaktowe składającego reklamację – imię, nazwisko, adres; oczekiwany przez składającego sposób rozpatrzenia reklamacji.
3. Reklamacja powinna być złożona nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji. Akademia udziela odpowiedzi na reklamację na wskazany przez reklamującego adres, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Akademia jest uprawniona do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania w sytuacji złożenia jej po terminie, jak również wówczas, gdy nie jest możliwe jej rozpoznanie z uwagi na brak danych identyfikujących osobę składającą.

§ 6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Regulaminu, jeżeli Master Dance Academy wykonało w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Master Dance Academy utraci prawo odstąpienia od umowy.
2. W przypadku usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie Klienta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Klient, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia.
3. Odstąpienie od umowy a tym samym rezygnację z uczestnictwa w zajęciach należy składać w formie pisemnej lub elektronicznej, przed całkowitym wykorzystaniem wykupionego karnetu.

§ 7. WYKORZYSTANIE WIZERUNKU, OCHRONA DANYCH I WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest DS Dominika Stróżewska z siedzibą przy ul. Gen. Arciszewskiego 2/12, 66-440 Skwierzyna, NIP 5961736673 REGON 382798648, email: master@masterdance.academy. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych są tożsame z danymi kontaktowymi Administratora wskazanymi w zdaniu poprzednim.
2. Uczestnik lub działający w jego imieniu Klient nieodpłatnie wyraża zgodę na utrwalenie wizerunku Uczestnika w trakcie zajęć oraz podczas uczestnictwa w imprezach okolicznościowych organizowanych przez Master Dance Academy i jego sponsorów.
3. Wyrażając zgodę na utrwalenie wizerunku, Uczestnik lub działający w jego imieniu Klient nieodpłatnie zezwala bezterminowo i nieodwołalnie na wykorzystanie utrwalonego wizerunku do promocji i reklamy Master Dance Academy.
4. Zgoda, o której mowa w ust. 2 obejmuje wykorzystanie wizerunku bez ograniczeń terytorialnych w dowolnym utworze oraz innych materiałach nienoszących znamion utworu w rozumieniu prawa autorskiego, na dowolnym polu eksploatacji, jak również obejmuje dowolne dysponowanie takimi materiałami w działalności gospodarczej Master Dance Academy, w tym przekazywanie ich osobom trzecim oraz modyfikowanie wizerunku i utworów, w których skład będzie wchodzić wizerunek. W szczególności zgoda obejmuje:
a) utrwalanie w postaci zdjęć, nagrań TV i audio, zapisów w formie cyfrowej, lub w innej formie;
b) sizwielokrotnianie zdjęć, nagrań TV i audio, zapisów w formie cyfrowej lub innej formie za pomocą wszelkich technik, w dowolnej ilości nakładów, w szczególność i za pomocą wszelkich znanych technik drukarskich, reprograficznych, zapisu magnetycznego lub technik cyfrowych;
c) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginałów lub egzemplarzy zdjęć, o których mowa w lit. a), nagrań TV i audio, zapisów w formie cyfrowej, w tym wydawanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjnych, reklamowych i marketingowych, wprowadzanie do pamięci komputera, umieszczanie w sieci Internet oraz w sieciach wewnętrznych typu Intranet;
d) rozpowszechnianie zdjęć, o których mowa w lit. a), nagrań, zapisów w formie cyfrowej lub w innej formie w inny sposób niż określonych w lit. c), w szczególności poprzez wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie; a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
5. MDA ma wyłączne prawo do logo, nazwy, chorografii, znaków słownych, znaków graficznych, efektów dźwiękowych. Prawa takie posiada Master Dance Academy i osoby, które uzyskały pisemną zgodę na wykorzystywanie (kopiowanie, powielanie w całości lub fragmentach) wizerunku i własności intelektualnej.
6. Akademia zastrzega sobie prawo do publikacji zdjęć wykonanych podczas imprez i zajęć na terenie Akademii oraz podczas obozów organizowanych przez Akademię.
7. Akademia zastrzega sobie prawo do przekazywania informacji oraz reklam dotyczących zajęć drogą mailową.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W razie zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości prosimy o niezwłoczne poinformowanie personelu Akademii.
2. Wszelkie kwestie nieomówione w niniejszym regulaminie reguluje prawo cywilne i karne.