DEKLARACJA CZŁONKA ZWYCZAJNEGO/UCZESTNIKA UKS MASTER DANCE

DEKLARACJA CZŁONKA ZWYCZAJNEGO/UCZESTNIKA UKS „Master Dance”:

 

Proszę o przyjęcie mnie/mojego dziecka (w przypadku zawodników powyżej 16 lat) w poczet Członków Zwyczajnych UKS „Master Dance”.

Proszę o przyjęcie mojego dziecka (w przypadku małoletnich zawodników poniżej 16 lat) w poczet członków Uczestników UKS “Master Dance”.

Oświadczam, że mi oraz mojemu dziecku znany jest Statut (treść statutu: https://masterdance.academy/wp-content/uploads/2020/08/STATUTUKS.pdf) i Regulamin (treść regulaminu: https://masterdance.academy/regulamin/) UKS „Master Dance”.

Deklaruję przestrzeganie Statutu i Regulaminu UKS „Master Dance”. Oświadczam, że nie znam przeciwwskazań zdrowotnych do mojego udziału/udziału mojego dziecka w treningach prowadzonych przez UKS „Master Dance” oraz udziału w występach, na konkursach, zawodach itp.

W przypadku pojawienia się przeciwwskazań zdrowotnych zobowiązuję się do poinformowania o zaistniałym fakcie Zarządu oraz trenera prowadzącego.

Zobowiązuję się do regularnego opłacania składek członkowskich „z góry” do 5 dnia każdego miesiąca.

W przypadku rezygnacji z przynależności do UKS „Master Dance” zobowiązuję się do przesłania takiej informacji na adres info@masterdance.academy oraz do zwrócenia wydanych przez klub strojów/rekwizytów lub pokrycia ich całkowitych kosztów. *

Poprzez uczestnictwo moje/mojego dziecka w zajęciach w UKS “Master Dance”, a także poprzez dokonanie zapisu na zajęcia, niniejszym akceptuję treść powyższej deklaracji.